Đồ khô

Cá Mờm Khô

200.000 

Đồ Chế Biến

Mực Rim Me

100.000 

Đồ khô

Mực Khô

700.000